Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w przypadku przetwarzania danych osobowych:


  Administratorem danych osobowych jest:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w kole z siedzibą w Kole ul. Towarowej 6, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Czesława Cieślaka;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych;
 3. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: Agnieszka Marciniak, dane kontaktowe Inspektora: e-mail iodo@osmkolo.pl, adres pocztowy: ul. Towarowa 6, 62-600 KOŁO;
  1. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez OSM w KOLE posiada uprawnienia:
  2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  7. Zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzkiem udzielania odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej, wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby OSM w KOLE, z dopiskiem: Do Inspektora Ochrony Danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 24 miesiące.